Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Yapılacak Sözleşmeler Nasıl Olmalıdır ?

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Yapılacak Sözleşmeler Nasıl Olmalıdır ?

Bilindiği üzere kişisel verilerin yeterli veri koruması bulunmayan ülkelere aktarılmasında taraflar arasında kişisel verilerin korunacağına ilişkin taahhütname alınması gerekmektedir.  Bu sözleşmelerde yer alması gereken asgari hususlar 16 Mayıs 2018 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması Sayılı Kanun’un 9. Maddesinde düzenlenmiştir.

 1. Genel Kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
 2. İstisnalar: (Madde 5/2) ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine (Madde 6/3) ilişkin istisnalar kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında da geçerli olup, ayrıca kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekmektedir.
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
 1. Yukarıda belirtilen 6698 Sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde yer alan ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında geçerli olan istisnalar da göz önüne alındığında kişisel veriler ilgilinin açık rızasına gerek olmaksızın;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda yurt dışına aktarılabilir.

 

“Veri sorumlusundan, veri sorumlusuna aktarım” sözleşme metinlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

“Veri sorumlusundan, veri işleyene aktarım”  sözleşme metinlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.