Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname Örneği

Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname

İşbu Muvafakatname’de kullanılan;

Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan’a) ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan’ın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da , sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Çalışan, işbu Muvafakatname’nin yürürlüğe giriş tarihi olan …./…./….. tarihinden itibaren, ……………………………. (“Şirket”) ile arasındaki istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarak yapılabilmesi, yasal mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması için “ sayılı Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa, yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hallerde her türlü kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı ile;

 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini,
 • Bu kapsamda, kişisel verilerinin gerekli korumanın sağlanması kaydıyla Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya Çalışanın talebi üzerine bankalar ve kurumlara da aktarılabileceğini ve kişisel verilerinin bu şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebileceğini,
 • Tüm bu amaçlarla yurtdışından ve yurtiçinden olmak üzere SMS, telefon, internet, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle kendisiyle iletişime geçileceğini,
 • Kişisel verilerinin iş akdi herhangi bir nedenle sona erse dahi, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda Kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla saklanacağını,

Şirket’in işyerinde güvenlik, kanun, yönetmelik ve 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmaktadır. Çalışan; işyerinde geçirdiği süreler boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alındığını bilmektedir. Görüntü kayıt sistemleri ile amirler ve/veya amirlerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edildiğini bilmekte olup bu hususlara gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Şirket belirli aralıklarla, Çalışan ile ilgili özel nitelikteki kişisel verileri aşağıda belirtilen hallerde ve amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir. Çalışan, kendisinden ek bilgi veya belge istenmesi halinde, istenen bilgi ve verileri kendisinden edilen süre içerisinde temin edecektir:

 

 • Çalışan’ın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasında kanuni sürelerde saklanması, Giriş Kartı müracaatı için gerekli olması veya yetkili idari mercilerin yeni talepte bulunulması;
 • Kişisel Verilerin Korunması için ilgili Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen haller;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması;
 • Şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve amacıyla gerekli olması veya ilgili adli veya idari makamlardan bu yönde bir talepte bulunulması;
 • Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapmak amacıyla bu tür verilerin işlenmesinin gerekliliği;
 • Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip , Mahkemeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılmasının gerekli olması;
 • Şirket içi yapılacak toplantı, davet gibi organizasyonlar;
 • Üst yönetime, İŞKUR, TÜİK’e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak raporlama ve analizler;
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamalarına;
 • Acil tıbbi müdahaleler, Kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılması.
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışan’ın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi için gerekli olması.
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, devam eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler, Çalışan yukarıda sayılan haller dâhilinde, Şirket veya veri işleyen de dahil Şirket tarafından tayin edilen 3. (üçüncü) kişilerin (sağlık çalışanları da dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerini işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerinin şirket yönetimine, gerekli kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekte ve kendisinden istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca İşverenim ile her zaman iletişime geçme, İşverenim tarafından işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

 

Çalışan Adı Soyadı:

İmza: