İrtibat Kişisi

İrtibat Kişisi

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi temsilcisinin sicil kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurul ve Kurum tarafından yapılacak iletişimlerde irtibata geçilmek üzere atanan ” olarak tanımlanmaktadır.

yine yönetmeliğin 4/ç bendinde;

“Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi” olarak tanımlanmaktadır.

 

İrtibat Kişisi tanımı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer almamaktadır.

Bu çerçevede ele alındığında;

İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin;

  • Kurumla İletişimi sağlamak
    Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak

amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin irtibat kişisi atama yükümlülükleri olmadığı gibi irtibat kişisi de, tüzel kişi değil ancak gerçek kişi olabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisinin kim olacağı ise Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre bir kamu tüzel kişiliğinde üst düzey yönetici tarafından atanacak irtibat kişisi, daire başkanı veya üstü yöneticidir.

Kimler İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlüdür?
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in iki grubu irtibat kişisi atamakla yükümlü tuttuğunu belirtebiliriz:

  • Türkiye’de Yerleşik Olan Tüzel Kişiler
  • Türkiye’de Yerleşik Olmayan Tüzel Kişi Veri Sorumlusunun Temsilcisi

Bu noktada hükmün lafzından, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlü olsun/olmasın her tüzel kişi veri sorumlusunun irtibat kişisi atamak zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla işletme boyutuna bakılmaksızın merkezi Türkiye’de olan herhangi bir limited şirket veya üye sayısına bakılmaksızın herhangi bir dernek de irtibat kişisi atamakla mükelleftir. Ancak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmakla mükellef olan tüzel kişiler atadıkları irtibat kişisini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirecek; irtibat kişisinin kimliği, adresi ve varsa de Sicil’de yayınlanacaktır.

İrtibat Kişisinin Görevleri Nelerdir?
Yönetmelikle irtibat kişisine verilen görevleri iki başlık altında toplayabiliriz:

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişimi sağlamak
  • Veri sahipleriyle irtibatı sağlamak

Bu noktada belirtmeliyiz ki, irtibat kişisi değildir. Dolayısıyla irtibat kişisi veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine olmayan ancak Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edileceği kişi olarak tarif edebiliriz. Benzer şekilde irtibat kişisi, veri sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.

İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?
İrtibat kişisi Veri Sorumlusunun yasal temsilcisi olmadığından asli sorumluluk da veri sorumlusu olan tüzel kişiye aittir. Dolayısıyla gerek Kurum gerekse de veri sahipleri nezdinde irtibat kişisi değil, tüzel kişi sorumludur. Ancak irtibat kişisinin gerekli iletişimin sağlanmasındaki kusurundan dolayı veri sorumlusunun tazminat veya para cezası ödemesi durumunda, irtibat kişisine kusuru oranında rücu edilebilecektir.