Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1

 

Personelin Görev Unvanı Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Başkan Yardımcısı Kurum Başkanı
Başkanlık Müşaviri Kurum Başkanı
Özel Kalem Müdürü Kurum Başkanı
Daire Başkanı
(Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olanlar)
Kurum Başkanı
Daire Başkanı (Diğer) Başkan Yardımcısı Kurum Başkanı
Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı,  Diğer Personel (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olan Birimlerde Görevli Olanlar) Daire Başkanı Kurum Başkanı
Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Diğer) Daire Başkanı Başkan Yardımcısı