Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Kurumun insan kaynaklarından sorumlu daire başkanlığını,

d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri,

h) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ı) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) İdari hizmetler grubu:

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur.

c) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) , mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, mütercim (tercüman).

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) İlan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az 6 ay çalışmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, avukat, mühendis ve istatistikçi kadrolarında en az iki yıl, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile memur kadrolarında ise en az beş yıl çalışmış bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Dört yıl ve üzeri süreli yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya memur kadrolarının birinde çalışmış bulunmak,

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu programcılık, işletmenlik, bilgisayar kullanım sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Hizmetli kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli kadrosunda en az 2 yıl çalışmış bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı öğrenim durumu itibariyle kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis veya istatistikçi kadrolarına atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik (tercümanlık) bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinden önceki 3 yıl içinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınavlardan en az otuz gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurum intranet veya internet sayfasından personele duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir ve başvuru süresi beş iş gününden daha az olarak belirlenemez. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla ilgili daire başkanlığına müracaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(4) İlgili daire başkanlığınca, görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste ile diğer hususlar uygun araçlarla, ayrıca Kurum intranet veya internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan personele yazılı bildirimde bulunulur.

(5) Aday memurların, başvuruları kabul edilmez.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca teşkil edilen sınav kurulu tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir Sınav Kurulu üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun intranet veya internet sayfasında ilan edilir.  Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Kurulunca en geç on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Kesin başarı listesi, sınav sonuçlarının ilk ilanından sonra beş iş günü içerisinde itiraz olmaması halinde takip eden iş günü, itiraz olması halinde söz konusu itirazın Sınav Kurulunca değerlendirilmesini müteakip ilan edilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış, sözlü sınavında ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, aralarında Kurumun ilgili daire başkanının da bulunduğu toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyesi olarak görev yapamazlar. Bu hallerde yerlerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan aynı hiyerarşik düzeydeki diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin etmesi ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

e) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar genel hükümlere göre ilgili daire başkanlığınca saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.