KVKK’dan Sınav Notlarının İlanıyla İlgili Uyarı Kararı

09/02/2020 Kapalı Yazar: admin
KVKK’dan Sınav Notlarının İlanıyla İlgili Uyarı Kararı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“in 12 nci maddesinde yer alan; “Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.” düzenlemesi çerçevesinde üniversitelere yapılan başvurular sonucunda adayların rıza alınmaksızın ALES, yabancı dil, lisans mezuniyet notları ilan edilmektedir.

Bu konu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan bir başvuru neticesinde, ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirmede özetle;

1- Değerlendirme formlarındaki bilgilerin kapsamında olduğu,

2- Formların ilan edilmesi “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedeniyle hukuka uygun olduğu her ne kadar hukuka uygun olduğu belirtilmişse de kişisel veri olması nedeniyle bazı sakıncaları olduğu, bunlar için tedbir alınması gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır.

Bu değerlendirmelerde:

a) Yalnızca akademik kadrolara müracaat edenlerin sonucu görebilmesinin sağlanması (ayrı bir sorgulama sistemi),

b) Kişisel verilerin maskelenmesi (T.C. numarası, adı soyadı bilgilerinin ilk harflerinin kodlanması vb.)

gibi işlemlerin yapılmasına dikkat çekilmiştir.

ADAY PUANLARININ RIZA ALINMAKSIZIN, İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ TALEBİ İLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 26/12/2019 TARİHLİ VE 2019/389 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi

: 26/12/2019

Karar No

: 2019/389

Konu Özeti: Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylardan edilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerin internet ortamında yayımlanması uygulaması hakkında

Kurumumuza iletilen; öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda değerlendirme puanlarının, veri sorumlusunun aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olup olmadığı konusundaki görüş talebinin incelenmesi neticesinde;

Öncelikli olarak belirtilen ilanın, mevzuatta öngörülen süre kadar; böyle bir düzenleme yoksa tarafından işlendiği amaç için gerekli olduğu değerlendirilen süre ile sınırlı olması gerektiği, bununla birlikte söz konusu kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar bulunmadığı dikkate alındığında,

1. İnternet ortamında yayımlanan kişisel verilerin tamamen kaybolmadığı göz önüne alındığında değerlendirme puanlarının, Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uyumlu şekilde, yalnızca akademik kadrolara müracaat eden ilgili kişilerce görüntülenebildiği bir yöntemle ve kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle sorgulamasına imkan verecek şekilde ilan edilmesi gerektiğine,

2. İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının, (kişisel verilerin belli alanlarının kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler) yöntemleriyle kaldırılmasının uygun olacağına, bu kapsamda adaylara ait ad- soy ad, T.C. kimlik numarası gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına, anılan bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da rakamların “A**** B**** , 11*******11” şeklinde yıldızlanarak yukarıda sözü edilen yöntemlerle yayımlanabileceğine,

3. Kanunun 10 uncu maddesinde hükme bağlanan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, üniversiteler tarafından söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine

karar verilmiştir.